ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310

ผู้บริหาร

นายสุวิทย์ นิลสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาเป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาน้ำมันวันนี้

พันธกิจ

ผู้เข้าชม 2,020


พันธกิจ
 

1.จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ สู่ทักษะชีวิตและมีกระบวนการคิดที่เหมาะสม
2.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
4.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
5.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
6.ส่งเสริมพัฒนาสารสนเทศ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน