ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310 โทร. 093-5612727 โทร.โทรสาร. 043 -306382

ผู้บริหาร

นายสุวิทย์ นิลสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาเป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

พันธกิจ

ผู้เข้าชม 1,569


พันธกิจ
 

1.จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ สู่ทักษะชีวิตและมีกระบวนการคิดที่เหมาะสม
2.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
4.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
5.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
6.ส่งเสริมพัฒนาสารสนเทศ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-3-93-74-227.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-19','2019','11','100000361');