ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310

ผู้บริหาร

นายสุวิทย์ นิลสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาเป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาน้ำมันวันนี้

ประวัติโรงเรียน

ผู้เข้าชม 2,850ประวัติโรงเรียน

               

         สภาตำบลม่วงหวาน โดยนายหนูดำ  ทุมพันธ์  กำนันตำบลม่วงหวาน ได้มีหนังสือพิเศษ/2534  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2534  ถึงอาจารย์ใหญ่โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา  รัชมังคลาภิเษก  แจ้งความประสงค์ให้มีการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล  ซึ่งมีเหตุผลสำคัญนักเรียนในตำบลที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีอัตราการศึกษาต่ำ  ทั้งนี้หมู่บ้านอยู่ไกลโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอยู่แล้วและประชากรยากจน  ฉะนั้นเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าวจึงขอให้โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ไปดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนสาขาโดยสภาตำบลม่วงหวาน

          นายวิชัย  ศรีสัตย์รสนา  พิจารณาเห็นว่าสามารถดำเนินการได้  จึงรวบรวมข้อมูลต่างๆประกอบเรื่องขอกรมสามัญศึกษา  เพื่อพิจารณาเสนอแล้วอนุญาตให้เปิดโรงเรียนสาขา  ตามหนังสือกรมสามัญศึกษา ที่ ศธ 0809/5001  ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์  2535  และโรงเรียนได้ส่งนายยุทธศาสตร์  โยธะพล  ตำแหน่งอาจารย์ 1  ระดับ 5 ไปดำเนินการในฐานะหัวหน้าสถานศึกษา
          ในการเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากตำบลม่วงหวาน  ดังนี้
          1.  ที่ดินสาธารณประโยชน์                   จำนวน    27   ไร่   2  งาน  99   ตารางวา
          2.  อาคารชั่วคราวขนาด  5 ห้อง            จำนวน      1    หลัง
          3.  ห้องน้ำ ห้องส้วม ขนาด 3 ที่             จำนวน      1    หลัง
          โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา  รัชมังคลาภิเษก  ร่วมกับสภาตำบลม่วงหวาน ได้มอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา   ในวันที่  4  มิถุนายน  2535  โดยมีนายสวาท  ภูคำแสน  ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  9  เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร  และนายวิไล  รู้ปัญญา ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานรับมอบอาคาร ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาเป็นโรงเรียนเอกเทศ ในวันที่  13  มกราคม  2536  โดยนายสัมพันธ์  ทองสมัคร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับมอบ และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายวิชัย  ศรีสัตย์รสนา  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา  รัชมังคลาภิเษก  (ปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น )  ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นการชั่วคราว  ต่อมากรมสามัญศึกษา  ได้มีคำสั่งที่  370/2536  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2536  ให้นายยุทธศาสตร์  โยธะพล  ตำแหน่งอาจารย์ 1  ระดับ 5 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา  รัชมังคลาภิเษก มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
          ปัจจุบัน  นายวสิทธิ์ วรรณพงศ์   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  (ช่วงชั้นที่  3 )  จำนวน  3  ห้อง เปิดการเรียนการสอนมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  1  ห้อง   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  1  ห้อง และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  1  ห้อง (ช่วงชั้นที่ 4 )          มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวน  173  คน ( ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนายน 2558)